ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2023. ГОДИНУ - март 2024.
ИЗВЕШТАЈ БР.1 - 2023.
ИЗВЕШТАЈ БР.2 - 2023.
ИЗВЕШТАЈ БР.3 - 2023.
ИЗВЕШТАЈ БР.4 - 2023.
ИЗВЕШТАЈ БР.5 - 2023.

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАСХОДА  И ИЗДАТАКА ЗА 2024, 2025. И 2026. - јануар 2024.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УСВОЈЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. - јануар 2024.
IV- NIVO ФИН. ПЛАНА ЗА  2024. ОПШТИНА 1 - јануар 2024.
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024. - јануар 2024.
ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 2024. - јануар 2024.

 

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023-2025. - децембар 2023.
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023-2025. децембар 2023.
ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 2023 - ЗАТВОРЕН - децембар 2023.
УСКЛАЂЕН IV- НИВО ФИН. ПЛАНА ЗА II РЕБАЛАНС ЗА 2023. - децембар 2023.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 1.1.2023-30.9.2023.- октобар 2023.
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 2023-2025.- јун 2023.
ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА 2023 - 2025. - јун 2023.
ОБРАСЦИ ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 2023 - ПРЕДЕФИНИСАНИ - јун 2023.
IV- NIVO ФИН. ПЛАНА ЗА  2023. ОПШТИНА - УСКЛАЂЕН - јун 2023.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА - март 2023.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - март 2023.
ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ - март 2023.
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА - март 2023.
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕК.КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА НИВОУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - март 2023.

Завршни рачун за 2022. годину - март 2023.

Усклађен фин. пл. за 2022. годину са првим изменама и допунама на основу одлуке о буџету општине Тител за 2022. годину (8.11.2022.)

IV-VI ниво фин. плана за 2022. - усклађен I-Р  - јануар 2023.


Финансијски план  

IV ниво фин. плана за 2023. - усклађен - јануар 2023.

Обрасци за програмски буџет 2023 - предефиисани - јануар 2023.

Предлог плана расхода и издатака 2023-2025. - јануар 2023.

Предлог прихода и примања 2023-2025. - јануар 2023.

Обрасци за програмски буџет 2022 - предефиисани - јануар 2023.

Предлог плана расхода и издатака 2022-2024. - јануар 2023.

Приходи буџетских корисника за 2022-2024. годину - јануар 2023.

Финансијски план за 2022 - усклађен, јул 2022.

Обрасци за програмски буџет 2022 - предефиисани

Приходи буџетских корисника за 2022-2024. годину

Предлог плана расхода и издатака 2022-2024.


Финансијски план за 2022. 

Усвајање финансијског извештаја за 2021. годину - завршни рачун

Усвајање финансијског извештаја за 2021. годину - завршни рачун - одлука

Годишњи финансијски извештај за 2021. годину

Годишњи финансијски извештај - биланс стања актива на дан 31.12.2021.

Финансијски план за 2022 - предлог

Финансијски план за 2022 - предлог

Финансијски план за 2022 - усклађен

Обрасци за програмски буџет 2022.

План прихода и примања буџетског корисника за 2022-2024. годину

План расхода и издатака буџетског корисника за 2022-2024. годину


Усклађен фин. пл. за 2021. годину са првим изменама и допунама на основу одлуке о буџету општине Тител за 2021. годину

Обрасци за програмски буџет 2021. I - Ребаланс

IV-VI ниво фин. плана за 2021. - усклађен I-Р


Финансијски план за 2021. 

Обрасци за програмски буџет 2021.

Финансијски план за 2021 - усклађен


БИЛАНС СТАЊА 2020.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА 2020.

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА 2020.

ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 2020 године

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 2020.

ГОДИШЉИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ


Усклађен финансијски план за 2020. 

Образложење усклађеног финансијског плана за 2020.

Обрасци за програмски буџет 2020 - измене III - ребаланс

Измена структуре финансијског плана за 2020. годину са предлогом за израду III ребаланса о буџету општине Тител за 2020.

План расхода 2020-2022. Прилог 5.

План прихода и примања буџетских корисника 2020-2022. Прилог 6.


Финансијски план за 2020. 

Обрасци за програмски буџет 2020.-II РЕБАЛАНС

Финансијски план за 2020.

Завршни рачун 2019.


 Финансијски план за 2019. 

План набавки 2019.

Обрасци за програмски буџет 2019 - 27.08.2019.

Образложење захтева за текуће издатке - 27.08.2019.

Предлог плана расхода 2019-2021

Предлог плана прихода буџетских корисника за  2019-2020.

 

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020.

Образложење за капиталне пројекте у 2019.

Програмски буџет 2019.

Полугодишњи извештај о учинку програма за 2018. 

Предложени обим расхода издатака за 2019.

Предлог плана расхода и издатака за 2019.

План прихода и примања буџетског корисника за 2019-2021.

 

Завршни рачун 2018.

Завршни рачун 2017.

Упутство   Подаци   УнОбр1   УнОбр2 УнОбр3  УнОбр4  УнОбр5  Контроле  Контролна штампа

Завршни рачун 2016.