ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Самовредновање је  процес неопходан за унапређивање образовно-васпитног рада у свим доменима.

Полазна основа за самовредновање су  Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа и Стандарди квалитета рада предшколских установа. У раду могу да се користе, као подршка при избору методологије и инструмената рада,  и: Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, Приручник за развој инклузивне културе и др., али вредновање и извештај треба конципирати према прописаним стандардима у свих седам области.       Установе треба да самовреднују седам области у петогодишњем циклусу.

Годишњи план самовредновања припрема тим за самовредновање. Годишњи план самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и саставни је део годишњег плана рада установе. У годишњем плану самовредновања дефинишу се:

л      предмет самовредновања, односно област која ће бити вреднована према стандардима квалитета рада установе,
л      предвиђене активности,
л      временска динамика,
л      носиоци активности;
л      инструменти и технике самовредновања,
л      исходи и критеријуми успеха, односно начин евалуације.

Самовредновање организује и координира тим за самовредновање. Директор установе именује тим на период од годину дана. Тим за самовредновање има најмање пет чланова и то: представника стручних органа, савета родитеља, ученичког парламента и органа управљања.Руководиоца тима за самовредновање бирају чланови тима из својих редова. У раду тима за самовредновање учествује и директор установе. Тим за самовредновање обезбеђује услове за спровођење самовредновања. Састав чланова тима и план рада тима за самовредновање уграђује се у годишњи план рада. Статутом установе треба да буду одређени начини рада, састави и надлежности свих стручних органа, па самим тим и тима за самовреновање.

Начин рада
: Самовредновање се врши на основу анализе квалитета евиденције и педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и развојног плана установе, базе података у оквиру јединственог информационог система просвете, стручног усавршавања, података прикупљених из истраживања спроведених у установе, ефеката реализованих активности у пројектима и других извора, затим на основу праћења различитих активности образовно-васпитног рада, као и на основу разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и др..Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмети самовредновања на основу обрађених података.

Кораци самовредновања - један пример (о начину рада, инструментима и осталом договора се тим, на основу законске регулативе, сходно аутономији установе):

 1. успостављање договора о областима самовредновања И одговорностима чланова тима;
 2. проучавање области квалитета И договор о циљевима, стандардима, индикаторима И нивоима које треба преиспитати;
 3. идентификовање И прикупљање доказа за процену оствареног нивоа одређеног стандарда у свим индикаторима;
 4. уочавање јаких И слабих страна,
 5. састављање извештаја о процесу       самовредновања;
 6. давање предлога у вези са унапређивањем уочених слабости (акциони план), са дефинисањем критеријума успеха;
 7. уграђивање акционог плана у годишњи план рада установе;
 8. реализација плана,
 9. евалуација плана,
 10. годишњи извештај о самовредновању,
 11. дефинисање даљих активности ради непрекидног унапређивања квалитета рада.
Извештај о самовредновању на годишњем нивоу директор подноси васпитно-образовном већу, наставничком већу, педагошком колегијуму, савету родитеља и органу управљања.
Извештај садржи:

1.      опис и процену остварености стандарда квалитета рада установе,
2.      предлог мера за унапређивање квалитета рада установе и
3.      начин праћења остваривања предложених мера.

Директор обезбеђује начин да извештај о самовредновању у претходној школској години буде доступан свим заинтересованим корисницима.
            На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада, установа доноси развојни план. Нови развојни план као полазну основу узима резултате самовредновања. Школским програмом одређују се активности и програми који обезбеђују остваривање развојног плана, а у годишњем плану рада се све те активности операционализују и конкретизују.