ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

 

Шта је то портфолио?

Према  Правилнику о СУ:

•систематично праћење, анализирање и вредновање свог:

  - ОВР

  - развоја компетенција

  - напредовања и професионалног развоја

•чување у одређеном облику:

  - најважнијих примера из своје праксе

  - примера примене наученог током СУ

  - личног плана професионалног развоја

 Функција портфолиа

•конкурс за посао
•за личну промоцију
•за пријављивање за напредовање у звања
•за потребе спољашње евалуације
•......
Садржај портфолиа
 
•Насловна страна
•Садржај 
• Радна биографија
•Лична професионална филозофија
•Процена /самопроцена и  спољашња процена
•Прилози
Портфолио професионалног развоја
 
Насловна страна са основним подацима власника портфолиа: име, презиме  подаци за контакт (телефон, мејл адреса ,поштанска адреса)
 
-Садржај  који даје кратак преглед онога што је укључено у  портфолио и омогућава лакше сналажење  и аутора и корисника портфолиа
 
-Радна биографија садржи кључне  податке   о  аутору , структурисан преглед његовог/њеног формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства и постигнућа
 
-Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи  професионални рад аутора портфолиа
 
-Процена / евалуација  се састоји из самопроцене и  спољашње процене  ефеката рада.
 
--Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који  приказују, потврђују,илуструју  и документују наводе запосленог.

 Лична професионална филозофија

-Есеј који представља  кретивни, субјективни приступ  са  јасно приказаним идејама и размишљањима  у вези са темом:

-Како ја видим професију наставника / васпитача /стручног сарадника и себе у тој професији
 
-Лична професионална филозофија се развија и мења током рада и приказује веровања, вредности , стратегије у вези са процесом учења/подучавања и како је то повезано са децом /ученицима.
 
 Неки елементи за писање личне професионалне филозофије
 
•како радим/ подучавам
•који је мој доминантан стил рада/ подучавања
•најчешћи облици рада
•зашто радим баш на тај начин
•које циљеве постављам
•које методе најчешће користим
•како се то што радим одражава на децу ученике
•рефлексија на сопствене компетенције
•...
 
Портфолио може да садржи
 
•планове активности, припреме за час
•ученичке радове, продукти деце
•анализе рада одељења/групе и појединаца
•примери вредновања радова деце односно ученика
•резултати тестова ученика
•примере анкета,тестова,упитника  њихова анализа
•примере писане повратне информације ученицима
•анкете и анализе одговора  деце, ученика, родитеља, колега
•приказе стручних радова
•дневничке записи, повремене белешке и коментари
•идеје за наредно планирање
•препоруке и савети колега
•фотографије, снимци, аудио  записи  са коментарима
•лични план професионалног развоја
•записнике, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали акривностима/часу
•сопствене рефлексије у вези са прилозима
•...
 
Како се бирају прилози за портфолио
 
•примери добре праксе,
 
• “инцидентне” ситуације,
 
•сналажење у специфичним педагошким ситуацијама,
 
•„учење на грешкама“ (погрешан избор методе, неусклађеност поступања),
• ...
Приликом избора  прилога важно је имати на уму следеће
 
•Није потребно да се укључе сви расположиви материјали
•    Унесите оне материјале који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују  оно што сте навели
•    Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу  личну професионалну филозофију
•    Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање  у односу на то о чему се реч у вези са  приложени материјал
•     Коме је намењен порфолио ко ће се са њим упознати, ко ће га читати ( шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна)


Портфолио ће бити обавезан за све директоре, стручне сараднике и наставнике од школске 2013/14 године.