ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Школа очекује од родитеља:

 1. да редовно прати понашање, учење и успех свог детета, да прати да ли ученик похађа наставу, односно редовно се информише о томе,
 2. да благовремено-у року од 48 сати, обавести одељенског старешину о разлозима изостајања ученика са наставе,
 3. да на време-у року од 7 дана од дана повратка на наставу, правда изостанке ученика,
 4. да не правда изостанке ученику без покрића или да лажно представља разлоге изостајања ученика-родитељи који обмањују наставника дају лош пример својој деци,
 5. да се укључи у све напоре Школе и да подржи Школу у жељи да њихова деца израсту у одговорне и образоване сретне младе људе,
 6. да пред ученицима не коментаришу начин оцењивања односно не доносе суд о томе да ли његово дете зна и за коју оцену, јер наставници школе одговорно и професионално обављају свој посао наставника, поступак подношења жалбе и приговора на оцену да постоји и прописан је законом,
 7. да сарађује са одељенским старешином и предметним наставницима,
 8. да редовно присуствују родитељским састанцима,
 9. да поштују школу као јавну установу и у њу долазе уредни и примерно одевени,
 10. да према својим могућностима, доприноси остваривању планираних задатака Школе, побољшању услова живота и рада у Школи,
 11. да благовремено и у року испуњава обавезе детета према школи које се тичу материјалних давања.

Недопустива је било која врсти претње, притиска или уцене од стране родитеља, а посебно на крају наставне године.

Родитељу, односно старатељу или другом лицу које користи услуге Школе забрањено је да:

 1. уноси оружје, оруђе и друга средства којима могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штету школској и личној имовини (изузетак чине службена лица полиције док су на дужности ).
 2. пуши у просторијама школе,
 3. уноси, односно користи алкохол, опијате наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством,
 4. самовољно решава сукобе са запосленима, другим родитељима или ученицима употребом оружја, оруђа и физичке силе,
 5. вулгарним и непристојним речима комуницира са својим дететом, другим, другим ученицима,радницима школе или трећим лицима,
 6. вређа или физички кажњава своју или другу децу у Школи,
 7. врши политичку пропаганду међу ученицима и радницима школе у Школи,
 8. афирмише рад секти,
 9. користи мобилни телефон на начин да омета извођење наставе.
 10. Родитељи могу да долазе у Школу код наставника, односно одељенског старешине у време отворених врата или по заказаном састанку.

  По уласку у школу, родитељи се обраћају дежурном ученику, који ће евидентирати долазак и обавестити ученика (уколико је родитељ дошао по њега), односно упутити родитеља код одговарајућег лица у Школи.

  Наставници и стручни сарадници дужни су да родитељима ученика пруже потпуне информације које се односе на остваривање резултата учења и владања ученика, као и на остваривање права ученика у школи.

  Наставници и стручни сарадници дужни су да да јавно истакну распоред пријема родитеља („отворена врата“)-дан и време када примају родитеље и када су доступни за сарадњу. Наставници су дужни да приме родитеља у време отворених врата.Наставник односно одељенски старешина може да закаже разговор и у друго време које одреди у складу са својим обавезама.Ван тог времена, осим у оправданим и хитним случајевима, нису дужни да родитеље који дођу приме на разговор.

  У контактима са наставницима, стручним сарадницима, директором или другим запосленима у школи, другим родитељима или старатељима ученика или другим ученицима, родитељи су дужни да се придржавају општих норми понашања, поштују личност запослених и ученика и чувају углед школе.

  Отворена врата за родитеље ученика не држе се последње наставне недеље у школској години.

  Последње наставне недеље родитељи могу да остварују сарадњу и да долазе само код одељенског старешине и то ради правдања изостајања ученика и вршења увид у резултате рада ученика.

  Уколико се у контакту са запосленима у школи родитељи (старатељи) ученика грубо и непримерено понашају, вређају наставника, другог ученика или запосленог, или се насилно понашају, запослени који је примио родитеља ће одмах прекинути разговор и обавестити о томе директора или главног дежурног наставника.

  Уколико се непримерно или насилно понашање не прекине, радници школе ће се обратити полицији.

  Школа може да прикупља финансијска средства од ученика по одлуци Савета родитеља и то за: обезбеђење школе, набавка уџбеника у претплати, осигурање ученика или добровољно учешће родитеља кроз „ђачки динар“.

  Да би се прикупљала средства од родитеља ученика потребно је да родитељи буду сагласни, односно средства се прикупљају на бази добровољности.

   

  Изузетак представљају средства за обезбеђење, која су збирна, односно неучествовање одређеног родитеља поскупљује другим родитељима дату услугу. У том  случају плаћања може бити ослобођен само родитељ који нема материјалне могућности за плаћање о чему је дужан да извести Савет родитеља.

  Школа не може да прикупља друга финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља, осим када се ради о материјалној штети коју је ученик или ученици начинили школи.

  Средства добијена на основу учешћа родитеља ученика кроз „ђачки динар“ користе се за побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност Школе, за исхрану и помоћ ученицима, а о њиховој висини одлуку доноси Савет родитеља.