ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и издвојено одељење Мошорин

Ученик има обавезу да:

-          редовно похађа наставу и извршава школске обавезе,

-          поштује школска правила, одлуке директора и органа школе,

-          ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским

      програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље,

     односно старатеље,

-          у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи,

-          не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника,

-          поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи,

-          благовремено правда изостанке,

-          чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија,

-          стара се о очувању животне средине и понаша се у складу са правилима еколошке етике.

Ученик је дужан да у Школу долази уредан и прикладно одевен за радне активности.

Под прикладним одевањем и изгледом за радне активности подразумева се да:

-          одећа ученика мора да покрива стомак и рамена и не сме да буде провидна-у школу се не може долазити у мајици са бретелама и са непримереним деколтеом,

-          ученик мора да пази да му се доњи веш не види без обзира у каквом положају му се тело налази-седи, нагиње се или пише по табли,

-          панталоне и сукње најкраће могу бити 10 цм изнад колена-не може се долазити у школу у кратким панталонама, бермудама, шорцевима и мини сукњама,

-          у школу није дозвољено долазити  у папучама и обући са непримерено високим штиклама или платформом,

-          није дозвољено ношење капа, капуљача и наочара за сунце на часу,

-          девојчице у школу не могу да долазе нашминкане (осим сјаја за усне и маскаре) и треба да су уредно очешљане, што подразумева фризуру при којој коса не заклања лице и очи током рада.Исто правило се односи и на фризуре дечака.

-          у Школи није дозвољено ученику да долази са пирсингом било које врсте, јер се тиме повећава могућност повређивања ученика, посебно на часовима физичког васпитања,

-          ученик мора да има посебне патике за улазак у фискултурну салу и одговарајућу опрему за физичко васпитање,

-          ученик мора да има одговарајућу опрему за рад у кабинетима где је то неопходно у складу са упуством наставника.

Ученик који у Школу уђе непристојно или неприкладно одевен биће опоменут, а родитељ (старатељ) ученика позван на разговор.Уколико ученик поново дође у Школу неприкладно одевен, одељенски старешина, наставник, стручни сарадник или директор ће о овоме одмах обавестити родитеља, а ученика ће вратити кући да се прикладно обуче. Изостанци за време одсустовања ради облачења евидетираће се као неоправдани.

Ученик који има пирсинг дужан је да га пре доласка у Школу уклони.Уколико то не учини код куће, дужан је да на захтев наставника пирсинг уклони у школи.

Ученица која у школу дође непримерно нашминкана дужна је да, на захтев наставника, уклони шминку.

Непоштовање правила облачења и личне хигијене представља повреду обавезе ученика.

Ученику је у Школи забрањено да:

-          уноси оружје, оруђе (осим за потребе наставног процеса) и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини,

-          да уноси распрскавајућа средства као што су петарде и друга пиротехничка средства или да их користи у дворишту школе,

-          долази у Школу у алкохолисаном стању, односно под дејством наркотика, уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и др. средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика,

-          убеђује, подстрекује или на било који други начин наводи другог ученика да користи алкохол, опијате, наркотичка и др.средства са психоактивним дејством,

-          психичким или физичким насиљем решава међусобне сукобе,

-          пуши у просторијама Школе и школском дворишту,

-          седи на гелендерима или штоковима прозора,

-          пљује и псује у Школи или дворишту школе,

-          самовољно напушта час и друге активности у којима као ученик школе учествује,

-          у поступку провере знања користи различите методе и технике преписивања или друге недозвољене облике помоћи,

-          улази у зборницу и друге службене просторије Школе без позива, односно одобрења,

-          напушта час пре краја часа ако има закључену оцену или ради одговарања другог предмета,

-          прави буку, пушта гласну музику или се довикује у ходницима Школе или дворишту Школе за време часа или на одморима,

-          баца предмете кроз прозор учионице у двориште школе,

-          да шутира или баца лопту у дворишту школе или у просторијама школе ван спортских терена или сале,

-          да нашушта школско двориште за време великог и малог одмора, без дозволе дежурног наставника,

-          уноси у Школу предмете велике вредности, као и већу количину новца.

Ученик чини повреду обавезе уколико не поступи у складу са ставом 1. овог члана.

Обавеза ученика у Школи је да брине о хигијени школских просторија и школске средине у целини.

Ученик је дужан да се дисциплиновано понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, других облика образовно-васпитног рада, испита, културних, спортских и другик активности.

Ученик је дужан да води рачуна о својим одевним и другим предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора.

Излазак са часа није дозвољен, осим у случају преке неодложне потребе или из здравствених разлога, по одобрењу предметног наставника.

Ученици су дужни да чувају цвеће и друго зеленило од оштећења или уништења.

Ученику је забрањено да оштећује школску имовину или имовину других ученика, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе (излет, екскурзија...).

 Никакво самоиницијативно колективно, групно и лично напуштање часа није дозвољено.Ученици о својим евентуалним ускраћеним правима и потребама треба најпре да обавесте свог одељенског старешину, педагога, психолога или директора школе.

Уколико ученик користи за време часа предмете као што су: телефон (или му се телефон огласи звоњењем), дискмен, различите плејере и мултимедијалне уређаје, као и друга средства комуникације и ласерске технике којима се ремети рад на часу, биће опоменут, а наставник ће ове предмете привремено (до краја часа) одузети.Уколико се наведено понашање понови, предмети ће бити одузети и предати на чување управи школе до доласка рпдитеља на разговор.

За време часова ученици школе могу користити рачунаре и школски интернет само у сврхе наставе.

Забрањена је употреба рачунара и школског интернета за време наставе у приватне сврхе : играње игрица, дописивање, блоговање, коришћење фејсбука и слично.

Ученици могу рачунаре и школски интернет да користе у приватне сврхе за време школског одмора, или у другом термину у договору са наставницима.

Забрањена је било каква претња ученику, запосленом или школи, коришћењем телефона, мобилног телефона, интернета или електронске поште.

Забрањено је без сагласности ученика или наставника у Школи снимати мобилним телефоном или камерама фотографије или видео материјале на којима су ученици и запослени у Школи.

Забрањено је медијске садржаје без сагласности свих актера медијског садржаја стављати на интернет или размењивати мобилним телефонима.

Ученику који шаље поруке насилног карактера мобилним телефоном биће заплењен мобилни телефон до доласка родитеља или полиције у Школу.

Ако се насилни садржај налази на интернету Школа ће се постарати да сав садржај скине и потхрани ради доказа у школском рачунару.

Ученик који се бави електронским насиљем чини тежу повреду обавезе ученика.